خشونت جنسیتی

حقوق ترانسداننده نقاط بحرانی سلامت 25 میلیون ترنسکسوال است

Cláudio Souza 1 / 4 قرن زندگی با HIV
در سراسر جهان، حقوق اساسی و بنیادی افراد فرامرزی حیاتی برای سلامت 25، میلیون ها تن از افراد فرانسوی با مجازات نابود شده است. دو هزار و پانزده نفر

برای پایان دادن به خشونت علیه زنان! هیچ چیز تجاوز را توجیه!

حملات علیه زنان را به روش های مختلف، و ممکن است حجاب یا صریح به اندازه کافی. در تحقیقی که توسط موسسه آون، در همکاری با

این سایت از کوکی ها استفاده می کند و شما ممکن است این استفاده را رد کنید. اما شما ممکن است بخواهید بدانید که در هماهنگی با ما ضبط شده است سیاست حفظ حریم خصوصی