?>
تو هستی شروع => زندگی با ایدز
واکسن ایدز

HIV درمان شده! و این شخص سوم خواهد بود

HIV Cured Person Beacon بزرگی است که توسط ملوانان فراخوانی می شود. و با این حال ، در این مورد ، به نظر من بیشتر خواندن پری دریایی است که به ملوانان می گویند ...