?>
تو هستی شروع => ونکوور
کاندوم

PrEP در طرح های تصادفی، گزینه های اضافی را ارائه می دهد، اما با استفاده از دوز روزانه PrEP، پایبندی بسیار بهتر است

برای برخی از افراد در برخی تنظیمات ، رژیم های پرتکرار کمتر با دوزهای درمانی مرتبط با فعالیت جنسی قابل استفاده هستند ، با تعداد زیادی از اعمال ...
نقشه AIDS در پرتغالی

توافق در مورد اعلامیه ونکوور مستلزم دسترسی سریع به درمان و PREP در سراسر جهان است.

ارقام برجسته در پاسخ به بیماری همه گیر HIV / AIDS خواستار دسترسی سریع به درمان ضد ویروسی برای همه افراد در زمان تشخیص HIV را تأیید کردند ...