?>
تو هستی شروع => افراد مبتلا به HIV و حق انحصاری
عدالت

افراد مبتلا به HIV و حق انحصاری

این لایحه را تصویب کرد که از افرادی که با HIV و حق رازداری محافظت می کنند بهتر محافظت می کند! صحبت در مورد افرادی که با HIV و قانون زندگی می کنند ...