غیر قابل کشف به منفی برابر است؟

غیر قابل کشف به منفی برابر است؟

کلودیو سوزا
بار ویروسی غیر قابل کشف برابر با منفی است؟ آیا می توان فردی که بار ویروسی غیر قابل تشخیص را متوقف می کند نگران انتقال HIV باشد؟ غیر قابل کشف برابر با منفی است؟ داشتن

این سایت از کوکی ها استفاده می کند و شما ممکن است این استفاده را رد کنید. اما شما ممکن است بخواهید بدانید که در هماهنگی با ما ضبط شده است سیاست حفظ حریم خصوصی