تو هستی شروع => 2014
بار ویروسی

معرف داد. و در حال حاضر؟ آرام ... خیلی باید انجام شود این است که وجود دارد!

معرفي شده؟ متاسفانه، بله اما این پایان زندگی نیست. شما خیلی کار کرده اید، میدانم ...