?>
تو هستی شروع => دوست دارد
دوست من

ورا - یکی از اولین و واقعی من را دوست دارد

عشقهای اول و واقعی! احمق ها کسانی هستند که آنها را فراموش نشدنی می دانند! ... چیزهایی در زندگی من وجود دارد که خاطره ای فعال از آنها حفظ نمی کنم. آن زمان ...