?>
تو هستی شروع => PEP
حقوق بشر

اگر چه در کانادا مستقر است، مطالعه می گوید که استفاده از PrEP می تواند مبلغ قابل توجهی در آینده را ذخیره کند

پیاده سازی مقادیر کاهش بی درنگ با درمان های کامپوزیت در آینده. یادداشت ediytor Soropositivo.org: یک دلار کانادایی به ارزش 2.42 23 / 03 / 2015 ...