?>
تو هستی شروع => بدون استفاده از کاندوم ممکن است به ایدز منجر شود