?>
تو هستی شروع => خانه => ژانویه 2015
ژانویه 2015

پیشگیری قبل از قرار گرفتن در معرض بر اساس تنوفوویر کلیه تاثیر نمی گذارد

مردان و زنانی که فاقد عفونت HIV با استفاده از پیشگیری از معرض قبل از قرار گرفتن در معرض (PrEP) مبتنی بر تنوفوویر هستند ، کاهش قابل توجهی در رابطه دارند ، اما نه در عملکرد کلیه بلکه در عملکرد آنها نیز وجود دارد.