ژانویه 2015

یکی از مبارزات اصلی دوجنسه و دگرجنسگونگان ادغام به بازار کار است

کلودیو سوزا
یک روز به خاطر میآید کمپین بینظمی درباره پیشداوریهایی که هنوز وجود دارد، بحث میکند. Ana Paula Leitão در مواجهه با آینه، زن لبهایش را با

پیشگیری قبل از قرار گرفتن در معرض بر اساس تنوفوویر کلیه تاثیر نمی گذارد

کلودیو سوزا
مردان و زنان بدون عفونت اچ آی وی با استفاده از پروفیلاکس پیش از مواجهه (PrEP) مبتنی بر تونوفور سرم کاهش کلسترول را کاهش می دهند،

این سایت از کوکی ها استفاده می کند و شما ممکن است این استفاده را رد کنید. اما شما ممکن است بخواهید بدانید که در هماهنگی با ما ضبط شده است سیاست حفظ حریم خصوصی