پنجره ایمونولوژیک ابدی با هر دقیقه گذشت

تو هستی شروع => پنجره ایمنی => پنجره ایمنی ایمنی؟ این وجود ندارد اما ....
?>