توجه داشته باشید به خوانندگان من از زحمت کش

تو هستی شروع => نیمه 2º از 2016 => توجه داشته باشید به خوانندگان من از زحمت کش
?>