امروز، روز 13 ماه نوامبر 2016، برای من، Cláudio Souza 22 سال زندگی با HIV کامل شده است.

تو هستی شروع => داستان های مثبت => مشتریان شخصی => امروز، روز 13 ماه نوامبر 2016، برای من، Cláudio Souza 22 سال زندگی با HIV کامل شده است.
?>