سرفصل ها اشتباه هستند پراگ، همانطور که می دانیم، دیگر پراگ نیست. پراگ بزرگ اطلاعات غلط است

تو هستی شروع => نیمه 2º از 2016 => سرفصل ها اشتباه هستند پراگ، همانطور که می دانیم، دیگر پراگ نیست. پراگ بزرگ اطلاعات غلط است
?>