Dolutegravir بخشی از گروهی از داروهای ضدرتروویروسی برای درمان عفونت HIV / AIDS در برزیل استفاده می شود

تو هستی شروع => بار ویروسی => Dolutegravir بخشی از گروهی از داروهای ضدرتروویروسی برای درمان عفونت HIV / AIDS در برزیل استفاده می شود
?>