زندگی بدون گناه زندگی کردم! و هنگامی که این بمب منفجر شد! خوب من اینجا هستم ....

تو هستی شروع => مقالات ، ترجمه ها و نسخه ها => زندگی بدون گناه زندگی کردم! و هنگامی که این بمب منفجر شد! خوب من اینجا هستم ....
?>