HIV + مردم هستند بیشتر در معرض خطر به بیماریهای مقاربتی است؟

تو هستی شروع => پست ها => HIV + مردم هستند بیشتر در معرض خطر به بیماریهای مقاربتی است؟
?>