مرگ ناشی از ایدز در میان نوجوانان دو برابر شده،

تو هستی شروع => مرگ نوجوانان دو برابر شده است => مرگ ناشی از ایدز در میان نوجوانان دو برابر شده،
?>