تقریبا خاص اگر شکست دبستان به دلیل مقاومت در برابر دارو به تازگی در سال 2016 گزارش شده است

تو هستی شروع => Dolutegravir => تقریبا خاص اگر شکست دبستان به دلیل مقاومت در برابر دارو به تازگی در سال 2016 گزارش شده است
?>