54 درصد از حاملان HIV در این سیاره نمی دانند که حامل هستند، اما بیش از نیمی از آن آگاه هستند

تو هستی شروع ** ژوئن 2016 ** 54 درصد از حاملان HIV در این سیاره نمی دانند که حامل هستند، اما بیش از نیمی از آن آگاه هستند
?>