در سال 2016 گزارش تقریبا مشخصی از شکست PrEP به علت مقاومت دارویی گزارش شده است

تو هستی شروع => PREP => در سال 2016 گزارش تقریبا مشخصی از شکست PrEP به علت مقاومت دارویی گزارش شده است
?>