کلیسای جهانی (sic) پادشاهی خدا محکوم شده است که در مصلحت های ناشی از درمان ایدز در R $ 300.000,00 منع شود

تو هستی شروع => اکتشاف ایمان => کلیسای جهانی (sic) پادشاهی خدا محکوم شده است که در مصلحت های ناشی از درمان ایدز در R $ 300.000,00 منع شود
?>