دوز دوم واکسن HPV حال حاضر در دسترس

تو هستی شروع => سرطان دهانه رحم => دوز دوم واکسن HPV حال حاضر در دسترس

سال 9 11 از دختران که اولین دوز واکسن چهار ارزشی برابر ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در زمان باید به یک پست واکسیناسیون بازگشت به دریافت دوز دوم. همه دختران از سال 11 13 تنها از دوز اول در سال گذشته نیز باید برای یک مرکز بهداشتی را به دوم نگاه کنید. واکسن دو نوع HPV مسئول 70 بیماری درصد از موارد سرطان گردن رحم و سومین علت مرگ در زنان در برزیل محافظت می کند.

انتشارات مرتبط

این سایت از کوکی ها استفاده می کند و شما ممکن است این استفاده را رد کنید. اما شما ممکن است بخواهید بدانید که در هماهنگی با ما ضبط شده است سیاست حفظ حریم خصوصی