افراد مبتلا به ایدز به نظر می رسد کمتر در معرض خودکشی از "صرفا" مثبت

تو هستی شروع => مواد مخدر و ایدز => افراد مبتلا به ایدز به نظر می رسد کمتر در معرض خودکشی از "صرفا" مثبت
?>