ساعت هم همه چیز را به محل قرار می دهد

تو هستی شروع => مصرف الکل => ساعت هم همه چیز را به محل قرار می دهد
?>