کسانی که شروع درمان ضد رترو ویروسی (ART) بلافاصله پس از تشخیص مثبت بودن HIV است به نتایج بهتر

تو هستی شروع => بار ویروسی => کسانی که شروع درمان ضد رترو ویروسی (ART) بلافاصله پس از تشخیص مثبت بودن HIV است به نتایج بهتر
?>