توافق در مورد اعلامیه ونکوور مستلزم دسترسی سریع به درمان و PREP در سراسر جهان است.

تو هستی شروع => نقشه AIDS در پرتغالی => توافق در مورد اعلامیه ونکوور مستلزم دسترسی سریع به درمان و PREP در سراسر جهان است.
?>