نوامبر 18، 2014

قابل دسترس، آمادگی لازم سطوح بالایی از پایبندی.

کلودیو سوزا
مطالعه در شهر نیویورک که در آن او یک مدل از پذیرش پیشگیری قبل از قرار گرفتن در معرض (دبستان) ارائه ثابت کرد که برای نتیجه

این سایت از کوکی ها استفاده می کند و شما ممکن است این استفاده را رد کنید. اما شما ممکن است بخواهید بدانید که در هماهنگی با ما ضبط شده است سیاست حفظ حریم خصوصی