نوامبر 4، 2014

سل. - TB-AIDS تعریف بیماری های فرصت طلب

کلودیو سوزا
Tuberculosis (TB) باید روشن شود که سل بیماری یک بیماری است که ایدز را تعریف می کند. منظور شما چیست؟ هر سرولوژیک تشخیص داده شده با سل (داوطلبانه) باید آزمایش شود

این سایت از کوکی ها استفاده می کند و شما ممکن است این استفاده را رد کنید. اما شما ممکن است بخواهید بدانید که در هماهنگی با ما ضبط شده است سیاست حفظ حریم خصوصی