افراد مسن تر نیز از آن رنج می برند

تو هستی شروع => 2000 2013 => افراد مسن تر نیز از آن رنج می برند
?>